PROVOZNÍ ŘÁD OÁZY HODONÍN

Pro všechny, kdo se zúčastní, či hodlají zúčastnit akcí pořádaných Oázou Hodonín z. s., zvláště pak pro ty, kteří chtějí využít služeb Oázy pro pořádání vlastních akcí, oslav apod. zde uvádíme Provozní řád Oázy, s nímž doporučujeme se dopředu seznámit, aby nedocházelo později ke zbytečným nedorozuměním. Ke stažení níže ve formátu .doc a .pdf.

 

OÁZA HODONÍN STŘEDISKO SPECIÁLNÍCH SLUŽEB, z.s.,

se sídlem Rybářská 4072/34, 695 01 Hodonín, IČ: 48847593

www.oazahodonin.eu, tel. +420518352877, +420608149306,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provozní řád


 

OÁZA HODONÍN STŘEDISKO SPECIÁLNÍCH SLUŽEB, z.s.,se sídlem Rybářská 4072/34, 695 01 Hodonín, IČ: 48847593, (dále jen Oáza Hodonín) vydává tento provozní řád:

Tento provozní řád platí pro všechny osoby, jež se nachází na pozemcích p.č. 10577, p.č. 493, p.č. st. 9133-9144, st.p.č. 9778, st.p.č. 9834, k.ú. Hodonín, a stavbách na nich postavených (dále jen „areál Oázy Hodonín“), nebo pro osoby, které se účastní akce pořádané Oázou Hodonín. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce v areálu Oázy Hodonín a dále je dostupný na webových stránkách www.oazahodonin.eu.

Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem a je povinen jej dodržovat. V případě porušení řádu, nebo nerespektování pokynu Oázy Hodonín, bude návštěvník z areálu nebo z akce vykázán a je povinen areál či akci okamžitě opustit, a to bez nároku na náhradu.

 

V areálu Oázy Hodonín je zakázáno:

 • rušit noční klid v době od 22 do 06 hodin

 • provozovat reprodukovanou hudbu mimo uzavřené prostory budov

 • kouřit v uzavřených objektech (platí i pro e-cigarety, wapo apod.)

 • užívat omamné a psychotropní látky a jedy

 • podávat alkohol osobám mladším 18ti let

 • rozdělávat oheň mimo vyhrazený prostor

 • používat jakoukoliv zábavní pyrotechniku, lampiony a balony štěstí, drony atd.

 • odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby

 • vnášet zbraně, hořlavé látky nebo jiné nebezpečné předměty

 • vstupovat do prostor a objektů, které nebyly poskytnuty pro akci návštěvníka

 • vstupovat do rozestavěných objektů a na staveniště

 

Vedoucí skupiny nese odpovědnost za chování členů jeho skupiny. Za nezletilé návštěvníky odpovídají rodiče nebo zákonní zástupci. Obdobně za osoby s omezenou svéprávností.

Za škody na zdraví a na majetku, které si návštěvník způsobí vyšší mocí, náhodou, vlastní neopatrností a nedodržením bezpečnostních předpisů nebo tohoto řádu, nenese Oáza Hodonín odpovědnost.

Každý návštěvník je povinen nahradit škodu, kterou způsobí na majetku Oázy Hodonín. Podle dohody buďto uvedením do původního stavu, koupí nové věci nebo poskytnutím peněžité náhrady.

Provozní řád platí od 01.01.2019

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s provozním řádem, souhlasím s ním a zavazuji se jej dodržovat. Současně přebírám odpovědnost za návštěvníky z mé skupiny.

 

V Hodoníně dne …………….…...

 

razítko a vlastnoruční podpis oprávněné osoby: ………………………………………………

Řád (1).doc (44.5 KB)
Řád (1).pdf (102.9 KB)